اردو

Rupees in Thousand
  2017 2016 2015 2014 2013 2012

 HISTORICAL TRENDS

 Trading results

Turnover          724,393          676,554         631,584         527,020         543,319          483,498
Sales - Net        659,935        613,672       576,333       504,312       501,239        433,308
Exercise books          285,692          278,817         269,983         230,783         237,270          188,024
Pro-labels          351,259          309,713         264,423         247,399         240,007          216,090
Ammonia paper            14,324            15,114           23,069           17,127           15,816            16,058
Plain paper              7,727              8,782           17,681             7,779             6,635            11,696
Printing                   13                     6                    7                    4                    7                     2
Sensitized machine parts                    -                   100                  90                  46                480                 501
Waste paper              1,596              1,151             1,275             1,298             1,024                 936
Less: Sales discount               (676)                 (11)              (194)              (123)    
Gross Profit          124,671          125,342         116,911         110,076           96,736          100,009
Profit before tax            73,059            62,572           73,455           73,404           60,024            64,544
Taxation            12,411            24,206           16,276           25,164           21,228            23,160
Profit after tax            60,647            38,365           57,177           48,239           38,795            41,383

 Dividend

Cash Dividend 35% 30% 40% 30% 30%                    -  
Stock Dividend 20%
Cash Dividend Value             24,000            18,000           24,000           18,000           18,000                    -  
Stock Dividend Value                    -                      -                     -                     -                     -              10,000
Dividend Payout 39.57% 46.92% 41.97% 37.31% 46.40% 24.16%

 Financial Position

Total Assets          843,795          723,186         723,766         637,770         522,456          535,907
Paid up Capital            60,000            60,000           60,000           60,000           60,000            50,000
Reserves          327,481          284,545         262,820         226,649         196,083          184,800
Working capital          223,235          225,123         188,694         181,396         153,940          132,845
Current Ratio                3.03                3.77               3.39               3.99 3.60                2.66

 KEY INDICATORS

 Operating

Gross Profit 18.89% 20.42% 20.29% 21.83% 19.30% 23.08%
Profit before tax 11.07% 10.20% 12.75% 14.56% 11.98% 14.90%
Profit after tax 9.19% 6.25% 9.92% 9.57% 7.74% 9.55%
Return on Equity 15.65% 11.13% 17.71% 16.83% 15.15% 17.62%
Return on Assets 7.19% 5.30% 7.90% 7.56% 7.43% 7.72%

 Valuation

Earning per share (pre tax)              12.18              10.43             12.24             12.23             10.00              12.91
Earning per share (post tax)              10.11                6.39               9.53               8.04               6.47                8.28
Breakup value per share              64.58              57.42             53.80             47.77             42.68              46.96

 Asset utilisation

Inventory turnover ratio                5.45                4.34               4.57               4.39 4.08 3.44
Total assets turnover ratio                0.78                0.85               0.80               0.79               0.96                0.81

 Production

Exercise Books (Groose)            68,420            66,390           66,542           55,842           57,887            53,230
Amonia Paper (Rolls 10 yds)            33,187            36,856           56,486           48,989           44,264            50,026
Pro-Labels (Sq. Meter)       3,844,819       3,482,032      2,944,592      2,792,742      2,930,907       2,636,652
 
*35% Interim Cash dividend paid for the year 2017.
             

jamalogo

Contact Us

  • D/58 S.I.T.E, Estate Avenue Karachi 75700 - Pakistan.
  • +0092-21-32560134 / 32582656 / 32579698

Reg. No. & NTN No.

INCORPORATION #. 1195/19620707, SALES TAX REG. #.02-06-4816-005-73, NTN.#. 0999468-8

footer